MENTORÁLÁS

Időpont: I. 2015. április 01. – 2015. június 15.

  1. 2015. szeptember 01. – 2015. október 31.

Helyszín: Gamási Általános Iskola

Mentor: Holczman Ágnes

Mentoráltak: Gergye Cintia 6. osztály

Horváth Cintia 7. osztály

Juhász Gergő 6. osztály

Orsós Andrea 7. osztály

Vizi Andrea 6. osztály

A mentorálásban részt vevő tanulók kiválasztásának szempontjai között szerepelt a hátrányos- és a halmozottan hátrányos helyzet, valamint, hogy mutatnak-e valamilyen területen tehetséget, tehát érdemes és szükséges is őket egyénileg fejleszteni, ezzel elősegíteni esélyegyenlőségüket.

Fő feladatomnak tartottam, hogy tanulmányi eredményeiket nyomon kövessem, segítséget nyújtsak nekik, s tanulásmódszertani tanácsokat is adjak.

Próbáltam családi problémáikban is tanácsot adni, s a konfliktuskezelés megkönnyítését lehetővé tevő gyakorlatokat, játékokat végezni velük. Valamint nagyon fontos volt, hogy a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyakban próbáljunk előrelépést tenni, s ezzel talán majdani pályaorientációjukat, pályaválasztásukat is segíteni.

Kapcsolatot tartottam a családdal, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. Továbbképzéseken is részt vettem, melyek felkészítettek a hátrányos helyzetű gyerekek mentorálására, valamint bevezettek az individuálpszichológiába, s az itt szerzett ismereteimet is felhasználtam a mentorálás során.

Ezenfelül szupervízión is voltam, s az ott megismert technikákat, módszereket is próbáltam hasznosítani.

Gergye Cintia és Juhász Gergő tanulót sportban mutatott kiemelkedő képességük miatt választottam ki, Horváth Cintiát, Orsós Andreát, Vizi Andreát pedig a zenei területen nyújtott teljesítményük miatt.

Ez mellett Gergye Cintia és Juhász Gergő, Horváth Cintia és Orsós Andrea magatartási, tanulási zavarokkal küzd, ezért alulteljesítenek. Nincs kitartásuk, önfegyelmük, feladattudatuk; így képességeik megnyilvánulásai nem reálisak.

Gergye Cintiának és Orsós Andreának családi körülményeik miatt vannak magatartásproblémáik.

Vizi Andrea nagyon szorgalmas, jó tanuló kislány, de családi körülményei miatt feszült, zavart, visszahúzódó.

Célom mindegyik gyermek esetében az éntudatosság, önszabályozás, empátia, társas készségek fejlesztése, a motiváció erősítése volt, s természetesen a fő tantárgyakban való készségek, képességek, jártasságok fejlesztése.

Módszereim között szerepelt tesztek kitöltése, elemzése, világos, következetes szabályrendszer kiépítése, szituációs játék, szerepjáték, önismereti játék, beszélgetés, tantárgyakhoz kapcsolódó fejlesztő feladatok, játékok, tanulásmódszertani ismeretek elsajátítása.

A mentori program rövidsége miatt átható, nagyszabású eredményeket nem vártunk, de javulás mutatkozott a tanulók önbizalmában (nagyon sokat jelentett nekik, hogy tehetségesnek tartjuk őket), önismeretében. Az önkontroll terén is értünk el változásokat, s megbízhatóbbak is lettek a gyerekek. Talán jobban megértenek másokat, motivációjukat növelte a kiválasztás tudata. Empátiában, társas készségekben is tapasztaltam változásokat, de itt még sok foglalkozásra lenne szükség.

A tanulásmódszertani ismeretek hasznosnak bizonyultak.

Márai Sándor szerint „…az utaknak értelme van”. Jó lenne továbbmenni ezen az úton.

——

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0564 azonosító számú, Egységes fejlődés a Gamás Iskolában – innovatív iskolai fejlesztés pályázat kapcsán öt gyermek mentorálása volt a feladatom.

  Célul azt tűztem ki, hogy a továbbtanulás szempontjából kulcsfontosságú magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból elért eredményeket szinten tartsuk, illetve fejlesszük a lehetőségekhez mérten játékos feladatok segítségével.

 Az általam kiválasztott gyermekek a 2., majd a 2015/2016. tanévtől 3. osztályos O. Bianka, T. Richárd, a projekt indulásakor 3., a zárásakor pedig 4. osztályos K. Borbála és O. Klaudia, valamint az induláskor 4., most pedig 5. osztályos H. Imola Viktória volt.

A kiválasztott öt tanuló hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Van köztük, akinek jó vagy jeles a teljesítménye a fent említett tárgyakból, van, aki kevésbé jó képességekkel rendelkezik, de mindegyiküknek vannak olyan készségei, melyekre támaszkodni lehetett a fejlesztés során. Jó énekhanggal, ritmusérzékkel, vagy jó mozgáskészséggel rendelkeznek, vagy példamutató a szorgalmuk. Ez mind, mind olyan tulajdonság, amire támaszkodhattunk a projekt során céljaink elérése érdekében.

  A kiválasztott gyermekeknél fontos feladat volt a tantárgyi eredmények megtartásán, javításán kívül a reális énkép kialakítása, az önbizalom, a tanulási motiváció erősítése pozitív élmények nyújtásával, melyeket életkori sajátosságaiknak megfelelő önismereti feladatok segítségével próbáltunk közösen megoldani a gyerekekkel az Egyéni előrehaladási naplóban leírtak alapján.

 Így a projekt végén elmondható, hogy a gyerekek nagyon szerették ezt a programot. Élvezték azokat a feladatokat, amelyeket a foglalkozásokon megoldottunk, és büszkék voltak arra, hogy őket választottuk ki. A foglalkozások alatt sikerélmények biztosításával önbizalmuk nőtt, motivációjuk erősödött.

  Mindezen fejlődés jó alapot szolgáltat arra, hogy a beszámoló elején említett tantárgyak tekintetében a gyerekek teljesítményüket képesek legyenek szinten tartani, illetve javítani.

 

 

Bazsonyiné Visi Mária

          mentor

GAMÁS-MENTORÁLÁS01 GAMÁS-MENTORÁLÁS02 GAMÁS-MENTORÁLÁS03 GAMÁS-MENTORÁLÁS04 GAMÁS-MENTORÁLÁS05 GAMÁS-MENTORÁLÁS06 GAMÁS-MENTORÁLÁS07 GAMÁS-MENTORÁLÁS08 GAMÁS-MENTORÁLÁS09 GAMÁS-MENTORÁLÁS10